ഀ ഀ ഀ Untitled Documentഀ ഀ ഀ ഀ Vyso椁渀愀 䈀ᬀ縁欁礀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀 ਍㰀瀀㸀㰀℀䐀伀䌀吀夀倀䔀 䠀吀䴀䰀 倀唀䈀䰀䤀䌀 ∀ⴀ⼀⼀圀㌀䌀⼀⼀䐀吀䐀 䠀吀䴀䰀 㐀⸀ ㄀ 吀爀愀渀猀椀琀椀漀渀愀氀⼀⼀䔀一∀㸀਍㰀栀琀洀氀㸀਍㰀栀攀愀搀㸀਍㰀琀椀琀氀攀㸀唀渀琀椀琀氀攀搀 䐀漀挀甀洀攀渀琀㰀⼀琀椀琀氀攀㸀਍㰀洀攀琀愀 栀琀琀瀀ⴀ攀焀甀椀瘀㴀∀䌀漀渀琀攀渀琀ⴀ吀礀瀀攀∀ 挀漀渀琀攀渀琀㴀∀琀攀砀琀⼀栀琀洀氀㬀 挀栀愀爀猀攀琀㴀椀猀漀ⴀ㠀㠀㔀㤀ⴀ㈀∀㸀਍㰀⼀栀攀愀搀㸀਍਍㰀戀漀搀礀㸀਍㰀猀琀爀漀渀最㸀嘀礀猀漀Āina Běžky by Luboš 10.-12.3.2006

ഀ Takže na Šumavu nejedeme, 琁甀 猀椀 猀洀甀琀渀ᬀ 洀愀椀氀 漀搀 䬀爀氀欀愀⸀ 䨀攀愀琁ᬀ 猀洀甀琀渀ᬀ樁椀 欀漀甀欀洀 縀攁 䠀漀渀稀愀 匀椀砀琀愀 渀愀 怀甁洀愀瘀甀 樀攀搀攀Ⰰ 琀愀欀縀攁 漀爀最愀渀椀稀漀瘀渀 愀氀琀攀爀渀愀琀椀瘀渀 愀欀挀攀 嘀礀猀漀Āina vypadá bledě. Nu což, říkám si doma je taky pěkně… Ve攁爀渀 琀攀氀攀昀漀渀琀 漀瘀愀攁洀 洀ᬀ渁 猀椀琀甀愀挀椀⸀ 唀縀 樀猀洀攀 Ātyři a já se neohroženě ujímám organizování. Jsem přece ten předseda… V pátek ve攁爀 樀椀縀 瘀 搀攀昀椀渀椀琀椀瘀渀洀 瀀漀Ātu 6 lidí jedeme rychlíkem – směr Vyso椁渀愀⸀਍㰀⼀瀀㸀਍㰀瀀㸀਍倀爀漀渀愀樀愀氀椀 樀猀洀攀 猀椀 樀攀搀渀甀 欀爀猀渀漀甀 挀栀愀琀椀Āku u lesíka a ob攁爀猀琀瘀攀渀椀 瘀攀Āerní procházkou z nádraží všichni chválíme slibný start víkendu.ഀ

ഀ V sobotu již vyrážíme neohroženě do stopy a s přesvěd攁渀洀 Ḁ琠漀 戀礀挀栀漀洀 猀攀 渀愀 琀漀 瀀漀搀瘀愀氀椀Ⰰ 縀攁 琀愀搀礀 渀攀瀀漀樁搀攀 猀欀愀琀漀瘀愀琀ᰀ†爀愀稀洀攀 琀瘀爀搀ᬀ 猀琀漀瀀甀 Āerstvě napadaným sněhem. Na pokraji vy攁爀瀀渀 渀愀挀栀稀洀攀 栀漀猀瀀漀搀甀 愀 猀 洀礀愀氁攀渀欀漀甀 爀礀挀栀氀栀漀 渀瘀爀愀琀甀 愀 瘀椀搀椀渀漀甀 愀氀琀攀爀渀愀琀椀瘀渀栀漀 瀀爀漀最爀愀洀甀 戀愀愀琁洀攀 愀 瀀椀樀攀洀攀 挀漀 猀攀 搀⸀਍㰀⼀瀀㸀਍㰀瀀㸀਍倀漀猀椀氀渀ᬀ渁椀 樀椀縀 瀀漀欀爀愀Āujeme slune渁ﴀ洀 瀀漀Āasím a máváme rolbě, která nám jede naproti. „Což o to“ Říkám si v duchu. „Je to poněkud užší, ale skatovat se dá. Jen ty klasikáři na mě koukají jak na vraha“ഀ

ഀ Ve攁爀 樀椀縀 瀀夀樀攀洀渀 瀀愀爀琀椀Āka mariáše a v neděli ráno mé skatové lyže poprvé zakusí chuť stoupacího vosku a to hned 攁爀瘀攀渀栀漀⸀ 一漀 愀 栀甀爀 搀漀 猀琀漀瀀礀⸀ 吀攀渀琀漀欀爀琀 搀漀 琀 甀縀愁 愀 渀攀瘀礀琀瘀漀夀攁渀 猀琀爀漀樀漀瘀漀甀 琀攀挀栀渀椀欀漀甀☀ ਍㰀⼀瀀㸀਍਍㰀戀爀㸀਍㰀⼀瀀㸀਍㰀⼀戀漀搀礀㸀਍㰀⼀栀琀洀氀㸀਍